Info pro finance

Práva a povinnosti spotřebitelů

Mezi vaše základní práva u spotřebiteslkých úvěrů patří zákaz diskriminace, povinnost poskytovatele posoudit vaší úvěruschopnost, právo na informace, právo na odstoupení od smlouvy a právo na rozmyšlenou, právo na přiměřené zajištění a také vybraná práva, pokud se dostanete do prodlení se splácením sjednaného úvěru:

Za diskriminaci lze (podle ČNB) považovat, pokud finanční instituce apriori odmítá poskytovat některý ze svých produktů spotřebiteli např. pouze z důvodu jeho věku nebo cizí státní příslušnosti, aniž by docházelo k individuálnímu posouzení spotřebitele.

Pokud poskytovatel poruší povinnost posoudit vaši úvěryschopnost, může spotřebitel vyžadovat neplatnost smlouvy, přičemž je povinen vrátit poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem. Pozor! ale, jak se má posuzovat vaše úvěryschopnost není v zákoně přesně stanoveno.

Právo na informace - podle zákona musí poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru dát zájemci o úvěr řadu informací. Jednak se jedná o tzv. předsmluvní informace, které musí spotřebitel obdržet v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy a dále pak o informace, které musí být obsaženy ve smlouvě. A ta musí být písemná. Spotřebitel má přitom právo na vysvětlení předsmluvních informací a na poskytnutí návrhu textu smlouvy.

Mezi předsmluvní informace patří tyto:

 • druh spotřebitelského úvěru, celková výše a podmínky jeho čerpání, úroková sazba, celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, RPSN, výše, počet a četnost plateb,
 • platby za vedení jednoho nebo více účtů pro platební transakce a čerpání, případně úhrada notáři, případně povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě (např. pojištění),
 • úroková sazba při opožděných platbách nebo smluvní pokuta v případě prodlení spotřebitele a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení a
 • případné požadované zajištění.

A Pozor! na doplňkové služby – sjednání úvěru může být podmíněno i sjednáním pojištění, kdy poskytovatel úvěru stanoví parametry pojištění, ale klient si může zvolit pojišťovnu a pojištění dle vlastního výběru (to neplatí v případě pojištění financovaného vozidla).

I smlouva o zprostředkování úvěru musí mít písemnou formu. A má-li odměnu zprostředkovatele platit spotřebitel, musí být i tato odměna (případně způsob jejího výpočtu) ve smlouvě uvedena.

Právo na odstoupení od smlouvy a právo na rozmyšlenou

U spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce.

U spotřebitelských úvěrů na bydlení má pak spotřebitel 14 dnů na rozmyšlenou, během které nesmí poskytovatel úvěru změnit, ani odvolat návrh smluvních podmínek.

Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být také ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. A k zajištění spotřebitelského úvěru (a ani k jeho splácení) nelze použít směnku či šek.

V případě vašeho prodlení se splácením úvěru pak máte tato práva:

 • úroky z prodlení nesmí být vyšší než repo sazba stanovená Českou národní bankou + 8% (podle §1970 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 351/2013 Sb.),
 • souhrn všech smluvních pokut nesmí být vyšší než polovina celkové výše spotřebitelského úvěru, max. však 200 000 Kč,
 • pokuta nesmí přesáhnout 0,1% denně z dlužné částky (pokud se uplatní souhrn smluvních pokut do zesplatnění úvěru, tak max. 3000 Kč za rok resp. 500 Kč za jednu splátku) a 
 • u spotřebitelského úvěru na bydlení existuje také půlroční moratorium na výkon zástavního práva.

 

U spotřebitelských úvěrů ale máte i vy své povinnosti. A mezi ty základní povinnosti patří tyto:

V první řadě musíte jako žadatel o úvěr poskytovateli úvěru sdělit úplné, přesné a pravdivé informace k tomu, aby vůbec mohl posoudit vaši schopnost úvěr splácet, což znamená, že mu musíte poskytnout informace o:

 • vaší stávající finanční situaci, včetně pravidelných příjmů a výdajů,
 • úvěrech, které vám byly poskytnuty jinými věřiteli a které dosud splácíte,
 • jakýchkoliv vašich dalších finančních závazcích a také o
 • očekávané změně vaší finanční situace.

(Poskytovatelé využívají k posouzení vaší schopnosti úvěry splácet také možnost nahlédnout do databází úvěrů, které pro tyto účely na trhu vedou vybrané subjekty – viz i úvěrové registry..)

A v neposlední řadě jste povinni také samozřejmě poskytnutý úvěr řádně a včas splatit.

Při odesílání vašich splátek proto Pozor! i na to, že dluh je splacen až připsáním dlužné částky na účet věřitele, a nikoli odesláním peněz z vaší strany.